Άργος Διανομή Τύπου


Πελάτης:

Άργος Διανομή Τύπου - Πρακτορείο Φθιώτiδος

Wizz Υπηρεσίες:

  • Μελέτη & σχεδίαση υποδομών και πληροφοριακού συστήματος
  • Υλοποίηση δομημένης καλωδίωσης
  • Κατασκευή Data Room
  • Εγκατάσταση Διαχείριζόμενου Δικτύου
  • Αναβάθμιση Διακομιστών
  • Υλοποίηση Εταιρικού VPN Υποκαταστημάτων
  • Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
  • Εγκατάσταση Συστήματος ADSL/ADSL Full Failover & Load Balancing
  • Εγκατάσταση Συστήματος Web Content Filtering
  • Εκπόνηση & Εφαρμογή Business Continuity Plan


Διάρκεια:
Ιούνιος 2009 - Δεκέμβριος 2009

Περιγραφή:

Η εταιρεία «Άργος» δραστηριοποιείται στον τομέα της πρακτόρευσης και διανομής εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού τύπου. Το πρακτορείο Φθιώτιδας έχει την ευθύνη για αρκετούς νομούς και διατηρεί δύο επιπλέον υποκαταστήματα σε Λάρισα και Καρδίτσα.
 
Η συνεχής επιχειρηματική ανάπτυξη οδήγησε στην ανέγερση νέων, ιδιόκτητων εγκαταστάσεων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαλογή και η διακίνηση του Τύπου και να βελτιωθεί περαιτέρω η παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών του πρακτορείου.